ترتیل (جلسه چهاردهم) - استاد ابوالقاسمی

ترتیل (جلسه چهاردهم) - استاد ابوالقاسمی

آموزش ترتیل قرآن کریم

استاد احمد ابوالقاسمی

جلسه چهاردهم (آخرین جلسه)


منبع: کانال نغمه های بهشتی

صوت:

';
عضویت در ربات تلگرام