ترتیل (جلسه سیزدهم) - استاد ابوالقاسمی

ترتیل (جلسه سیزدهم) - استاد ابوالقاسمی

آموزش ترتیل قرآن کریم

استاد احمد ابوالقاسمی

جلسه سیزدهم


منبع: کانال نغمه های بهشتی

صوت:

';
عضویت در ربات تلگرام